Algemene voorwaarden Gedenk bloemen.nl

Versie 2-5-2021

Artikel 1: Wie zijn wij?

 1. Gedenkbloemen.nl is gevestigd aan de Slachthuiskade 4, 2685 LN Poeldijk , Nederland (KvK nummer: 61571504, zal hierna ook worden aangeduid als “Gedenkbloemen” of “wij”.
 2. Gedenkbloemen verkoopt en levert bloemen op basis van een flexibel Abonnement. In aanvulling daarop kunnen bij het Abonnement verschillende aanvullende producten of diensten worden besteld.
 3. Ook verkoopt Gedenkbloemen eenmalige gedenkstukken welke worden geplaatst op het graf van uw dierbare(n).

Artikel 2: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden van Gedenkbloemen worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  1. “Abonnement”: een Overeenkomst tussen Gedenkbloemen en de Klant voor het gedurende het aantal overeengekomen of onbepaald aantal periodes leveren door Gedenkbloemen van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals bloemen, planten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  2. “Eenmalige Bestelling”: de Overeenkomst waarbij Gedenkbloemen jou, eenmalig een product levert;
  3. “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Gedenkbloemen een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
  4. “Overeenkomst”: iedere door de Klant aanvaarde van Gedenkbloemen afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij Gedenkbloemen plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en Gedenkbloemen;
  5. “Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;
  6. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  7. “Website”: de Website www.gedenkbloemen.nl of andere Website via welke Gedenkbloemen haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten die Gedenkbloemen sluit met Klanten, en op alle diensten en/of producten van Gedenkbloemen die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Gedenkbloemen, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met Gedenkbloemen

 1. Een Overeenkomst aangaan met Gedenkbloemen geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Gedenkbloemen en jou komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement of een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Gedenkbloemen te aanvaarden.
 2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet je woonachtig zijn in Nederland. Zowel abonnementen als eenmalige Bestellingen kunnen in heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, worden bezorgd.

Artikel 5: Jouw verplichtingen

 1. Alle informatie die je op enig moment aan Gedenkbloemen opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Gedenkbloemen is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Gedenkbloemen tegen eventuele aanspraken van derden.
 2. Je bent verplicht de instructies goed te lezen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van instructies is Gedenkbloemen niet aansprakelijk en je vrijwaart Gedenkbloemen tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 6: Prijs

 1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.
 2. Gedenkbloemen behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening, waarbij Gedenkbloemen je uiterlijk 30 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
 3. Je zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 7: Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door Gedenkbloemen op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Ingeval je gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft je aan de op de Website vermelde payment service provider (Adyen B.V. of Mollie B.V.) toestemming om namens Gedenkbloemen door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen per van toepassing zijnde periode van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling in geval van een Eenmalige Bestelling vindt uiterlijk 1 dag voor levering plaat via automatische incasso. Betaling in geval van een Abonnement geschiedt voorafgaand aan elke periodieke levering. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kan de levering nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Gedenkbloemen nogmaals de betaling uitvoeren. Gedenkbloemen behoudt zich het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.
 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is Gedenkbloemen gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval je na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Gedenkbloemen gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Gedenkbloemen voor jou op te schorten. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso komen in dat geval voor jouw rekening.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Gedenkbloemen uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.
 6. Het door Gedenkbloemen te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Gedenkbloemen te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

Artikel 8: Pauzeren, opzeggen of wijzigen van je abonnement

 1. Je bent gerechtigd om conform de regeling en instructies zoals uiteengezet op de Website, schriftelijk of overige door Gedenkbloemen ondersteunde kanalen (waaronder WhatsApp en telefoon), de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te pauzeren (waarmee wordt bedoeld het bezorgen van de overeengekomen product(en) tijdelijk uit te stellen), te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen.
 2. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert Gedenkbloemen uiterlijk 3 werkdagen voor de dag van bezorging als moment waarbinnen Gedenkbloemen de in artikel 10.1 (pauzeren, wijzigen of opzeggen) of artikel 12.1 (herroeping) bedoelde wijziging of mededeling van je moet hebben ontvangen en bevestigd.

Artikel 9: Levering, levertijd en uitvoering

 1. Gedenkbloemen levert vrijwel alle toegankelijke begraafplaatsen in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden).
 2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.
 3. De exacte dag van levering wordt door Gedenkbloemen bepaald en is altijd op of net voor de vastgestelde datum dat het product op het desbetreffende graf moet staan. Levertijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor levering, zoals vermeld in het je account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen dag van levering kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk na de geplaatste bestelling bericht.
 4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke levering van de producten op het door jou opgegeven adres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de levering niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. Gedenkbloemen kan in zulk geval aan de Overeenkomst voldoen door de producten I) aan te bieden bij de begraafplaats zelf, of II) neer te zetten bij een graf in de buurt, of III) bij de door jou bij bestelling aangewezen derde af te leveren. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.
  Bij gebruik van een dergelijke alternatieve bezorgmethode kan de bezorgpartner van Gedenkbloemen foto’s maken van het geleverde pakket op de bezorglocatie als bewijs van voltooide levering. Deze foto’s worden niet opgeslagen bij de bezorgpartner van Gedenkbloemen. Ze worden alleen bewaard door Gedenkbloemen en alleen voor een periode van 14 dagen. Je geeft bij voorbaat toestemming dat dergelijke foto’s gemaakt mogen worden.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Gedenkbloemen tot het moment van levering conform artikel 11.2 (levering).
 6. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Gedenkbloemen de eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.
 7. Gedenkbloemen is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

Artikel 10: Herroepingsrecht en retourneren

 1. In geval van een Abonnement heb je het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste bloemen, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde bloemen.
 2. Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit product te herroepen. Eenmalige Bestellingen met een beperkte houdbaarheid (zoals snijbloemen) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.
 3. Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier dat te vinden is in Bijlage I (Modelformulier voor herroeping) van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht.
 4. Tijdens de Bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan Gedenkbloemen retourneren.
 5. Indien je producten die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt betaald, zal Gedenkbloemen de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen, of nadat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt, onverwijld aan jou terugbetalen.

Artikel 11: Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van jou. Gedenkbloemen Gedenkbloemen hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je daarbij hebt, zie verder het privacybeleid zoals opgenomen op de Website

Artikel 12: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan is Gedenkbloemen niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is Gedenkbloemen slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat Gedenkbloemen tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.
 2. Gedenkbloemen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Gedenkbloemen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door jou verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 4. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 5. Gedenkbloemen is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 6. Gedenkbloemen is niet verantwoordelijk voor het eventueel stelen of beschadigen door derden van de geleverde producten na levering.
 7. Indien je hebt gekozen voor levering bij een andere plaats dan het graf van jouw dierbare(n), komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Gedenkbloemen is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Gedenkbloemen aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 8. Gedenkbloemen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Gedenkbloemen of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Gedenkbloemen gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
 9. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Gedenkbloemen voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Gedenkbloemen of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 13: Wijziging van deze voorwaarden

 1. Onverlet het gestelde in artikel 7.2 (prijswijzigingen), behoudt Gedenkbloemen zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 2. Indien de in artikel 13.1 (wijziging van voorwaarden) bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Gedenkbloemen toegezegde prestatie inhoudt, zal je gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens jou effect verkrijgt. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde Voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw Overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw Overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website, met inachtneming van de deadline voor wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen van artikel 10.3 (deadline wijzigen, pauzeren, opzeggen en herroepen). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.
 3. We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op de hoogte bent is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien je jouw verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Gedenkbloemen gerechtigd om je middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Gedenkbloemen gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 2. Gedenkbloemen behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op je te verhalen.

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Gedenkbloemen uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Andere algemene Voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Gedenkbloemen de toepasselijkheid van algemene (inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.
 3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele- eigendomsrechten van Gedenkbloemen ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Gedenkbloemen behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
 4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door jou niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Gedenkbloemen.
 5. Gedenkbloemen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Als hiermee jouw klacht niet wordt opgelost, kan je je klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.
 2. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechtbank te ‘s-Gravenhage is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Gedenkbloemen en de Klant , voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

Gedenkbloemen.nl – Mei 2021

BIJLAGE 1 – Modelformulier voor herroeping

Met onderstaand formulier geeft u aan dat u de overeenkomst met Gedenkbloemen wilt ontbinden. We verzoeken u onderstaand formulier in blokletters in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met het product terug sturen naar:

Gedenkbloemen
Slachthuiskade 4
2685 LN Poeldijk

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van het volgende product ontbind:

Reden voor herroeping*: ______________________________________________________
*Beantwoorden niet verplicht

Datum van betaling: ______________________________________________________

Betalingskenmerk*: ______________________________________________________
*Het betalingskenmerk kunt u vinden op uw bankafschrift bij de afschrijving van Gedenkbloemen of via uw digitale bankieromgeving van uw eigen bank.

IBAN: ______________________________________________________

Tenaamstelling: ______________________________________________________

E-mailadres: ______________________________________________________

Naam consument: ______________________________________________________

Adres consument: ______________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________

Datum ondertekening: ________________________________________________